Algemene Voorwaarden Camperbouw/verhuur Dongen

 

Algemene voorwaarden van:

Camperbouw/verhuur Dongen
Vaartweg 131 B
5106 NC DONGEN

KvK: 68109075
www.camperbouw-verhuurdongen.nl

Versie: oktober 2019

 

Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Consument: een Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Camperbouw/verhuur Dongen voor of ten behoeve van de Wederpartij gaat verrichten, verricht en/of heeft verricht.

Vergoeding: de financiële vergoeding die voor uitvoering van de Opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Camperbouw/verhuur Dongen en de Wederpartij.

Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen Camperbouw/verhuur Dongen en de Wederpartij.

Wederpartij: degene aan wie Camperbouw/verhuur Dongen een aanbod/offerte doet en/of waarmee Camperbouw/verhuur Dongen een overeenkomst sluit.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke Overeenkomst en elke andere rechtsverhouding tussen Camperbouw/verhuur Dongen en een Wederpartij.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien Camperbouw/verhuur Dongen niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Camperbouw/verhuur Dongen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van de algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Aanbiedingen en/of offertes vervallen na afloop van één (1) maand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Camperbouw/verhuur Dongen.

 

Artikel 4: Uitvoering Overeenkomst

4.1 Camperbouw/verhuur Dongen heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

4.2 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Camperbouw/verhuur Dongen het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen alvorens aan te vangen met uitvoering van de volgende fase.

4.3 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Camperbouw/verhuur Dongen het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4 De Wederpartij verstrekt aan Camperbouw/verhuur Dongen tijdig alle gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4.5 De Wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6 Camperbouw/verhuur Dongen heeft het recht om de Overeenkomst (of een gedeelte daarvan) door derden te laten uitvoeren.

4.7 De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 5: Termijnen

5.1 Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en niet te beschouwen als een fatale termijn.

 

Artikel 6: Betaling

6.1 De prijzen en tarieven zijn vermeld in EURO en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

6.2 De Wederpartij is niet bevoegd tot verrekening.

6.3 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.4 In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Camperbouw/verhuur Dongen en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Camperbouw/verhuur Dongen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Camperbouw/verhuur Dongen in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Camperbouw/verhuur Dongen totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd volledig heeft voldaan.

7.2 Het verschuldigde betreft tevens de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: bedrijfsstoringen bij Camperbouw/verhuur Dongen of haar leveranciers, stakingen bij Camperbouw/verhuur Dongen of haar leveranciers, storingen waaronder filevorming in het verkeer ongeacht de oorzaak, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of vertraging bij leveringen aan Camperbouw/verhuur Dongen, brand, waterschade, storingen in de levering van energie, dan wel storingen in communicatiemiddelen, storingen in hard- en software en vernielingen aan eigendommen van leverancier, alsmede diefstalgevallen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Camperbouw/verhuur Dongen in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

8.2 In geval van overmacht zijn partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot schadevergoeding als gevolg daarvan.

8.3 Zowel Camperbouw/verhuur Dongen als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

8.4 Indien Camperbouw/verhuur Dongen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Camperbouw/verhuur Dongen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

8.5 Camperbouw/verhuur Dongen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Camperbouw/verhuur Dongen zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 9: Garantie

9.1 Indien en voor zover van toepassing verstrekt Camperbouw/verhuur Dongen één (1) jaar garantie op de door haar geleverde Dienst.

9.2 In geval van verkoop van een camper door Camperbouw/verhuur Dongen aan de Wederpartij verstrekt Camperbouw/verhuur Dongen drie (3) maanden garantie op enkel de mechanische delen van de motor en versnellingsbak van de betreffende camper.

9.3 Uitsluitend de Wederpartij kan aanspraak maken op garantie jegens Camperbouw/verhuur Dongen. Derden, bijvoorbeeld degene aan wie de Wederpartij zaken heeft door geleverd, kunnen jegens Camperbouw/verhuur Dongen geen aanspraak maken op garantie.

9.4 Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van (i) normale slijtage, (ii) onoordeelkundig gebruik, (iii), niet of onjuist uitgevoerd onderhoud of (iv) installatie, montage, wijziging of reparatie door de Wederpartij of derden.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Camperbouw/verhuur Dongen is slechts aansprakelijk voor directe schade op welke grondslag dan ook die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Camperbouw/verhuur Dongen.

10.2 Camperbouw/verhuur Dongen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

10.3 Indien Camperbouw/verhuur Dongen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Camperbouw/verhuur Dongen op welke grondslag dan ook beperkt tot het bedrag waarop de door Camperbouw/verhuur Dongen aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Camperbouw/verhuur Dongen overeenkomstig de verzekering draagt.

10.4 Als Camperbouw/verhuur Dongen om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van artikel 12.3, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 50% van het netto factuurbedrag van het geleverde c.q. het uitgevoerde werk.

10.5 De Wederpartij dient de schade waarvoor Camperbouw/verhuur Dongen aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk aan Camperbouw/verhuur Dongen te melden.

 

Artikel 11: Verjaringstermijn

11.1 Voor alle vorderingen en verweren jegens Camperbouw/verhuur Dongen en de door Camperbouw/verhuur Dongen (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. H

11.2 Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst voorzover de wettelijke regeling inzake de klachtplicht is nagekomen. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Camperbouw/verhuur Dongen ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Camperbouw/verhuur Dongen partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.3 Alle geschillen die tussen Camperbouw/verhuur Dongen en Wederpartij ontstaan worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Breda.